Vedtægter

VEDTÆGTER FOR LOLLAND FALSTER COUNTRY CLUB

 

 1. Navn & Hjemsted

Foreningens navn er navn er Lolland Falster Country Club. Foreningen er hjemmehørende i Danmark               

 

 1. Formål.

Det er klubbens hovedformål som country music club at udbrede kendskabet og forståelse for de forskellige nuancer indenfor countrymusikken gennem arrangementer og samarbejde med andre klubber.

 

 1. Medlemskab.

Enhver person der er fyldt 18 år, kan optages som medlem. Unge under 18 år er omfattet af familie/singlemedlemskab. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Et medlem kan tage gæst/gæster med 2 gange før indmeldelse. Dette omfatter både klubaftener samt linedance.

Unge mellem 18-25 betaler ungdomskontingent som fastsættes på generalforsamlingen.

Børn under 15 år der er omfattet af familie/singlemedlemskab deltager gratis i klubbens aktiviteter. Dog skal der betales for spisning. Børn under 15 år har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Medlemmer i restance kan ikke deltage i foreningens aktiviteter og kun medlemmer der har betalt kontingent har adgang, tale og stemmeret på generalforsamlingen.

For nye medlemmer skal indmeldelse samt kontingent være kassereren i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, for eksisterende medlemmer skal kontingentet være betalt senest 2 dage før generalforsamlingen.

Medlemsperioden løber fra d. 1. september til d. 31. august.

 

 1. Ekskludering

Det er bestyrelsens ret til enhver tid at ekskludere et medlem, der udviser en adfærd der strider imod klubbens ånd og er til gene for øvrige medlemmer. Bestyrelsen kan ligeledes afvise anmodning om optagelse.

 

 1. Kontingent.

 Medlems- & ungdomskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentperioden følger medlemsperioden, som løber fra 1. september til 31. august. Kontingentopkrævning udsendes til medlemmer senest d. 1/8. Fornyelse af kontingent skal senest være betalt d. 8. september – er der ikke betalt d. 8. september udløber ens medlemskab, og man skal derefter melde sig ind på ny.

 Linedance betales ved sæsonstart i august/september

Melder man sig ind efter d. 1/3, får man det følgende kontingent-år gratis.

 

 1. Regnskabsår.

Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. Foreningens regnskab føres af kassereren. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

 1. Bestyrelse.

Der skal vælges 3 til 5 bestyrelsesmedlemmer, dog altid et ulige antal, 1 til 2 suppleant(er) og 1 revisor. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen, og kandidatforslag til disse to poster er omfattet af § 9.

Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal. Suppleant og revisor er på valg hvert år.

Det bør tilstræbes, der ikke sidder ægtefæller/samlevere i bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når den har konstitueret sig og der er et flertal af bestyrelsesmedlemmer tilstede. Deraf skal den ene være formand eller næstformand.

 

 1. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes hvert år sidst i februar eller først i marts.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal meddeles via foreningens hjemmeside senest 4 uger før. Generalforsamlingen er beslutnings dygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.

Indkaldelsen skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.

Formanden beretning.

Forlæggelse og godkendelse af regnskab

Fastsættelse af kontingent.

Indkomne forslag.

Valg af bestyrelse, herunder valg af suppleant og revisor.

E.V.T.

 

 1. Forslag og kandidat forslag.

Forslag samt kandidatforslag til formand og kasserer og kandidatforslag til øvrige bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Er der ingen kandidatforslag, kan de opstilles på generalforsamlingen, forudsat at de er til stede.

Kandidatforslag skal for at komme i betragtning være underskrevet af 2 stillere samt kandidaten.

 

 1. Beslutninger.

Alle beslutninger på generalforsamlingen sker med simpelt flertal. Vedtægtsændringer dog kun med 2/3 flertal af de fremmødte.

Der kan brevstemmes. Ved personvalg, på enkeltperson. Ved forslag, på specifikt forslag.

 

 1. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne med 14 dages varsel.

 

 1. Økonomi.

Foreningen tegnes af formanden. Klubben hæfter kun med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen form for personlig hæftelse.

 

 1. Klubbens opløsning.

Klubben kan kun opløses, når der ved to på hinanden følgende generalforsamlinger træffes beslutning herom. Heraf skal den ene være ordinær generalforsamling.

Når klubben er opløst, skal en eventuel formue anvendes ifølge formålsparagraffen eller bruges til andre almennyttige formål.